Algemene verkoopvoorwaarden

Rho-Delta Advanced & Consumer Products B.V.

1.

 

Toepasselijkheid

 

 

 

1.1

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Rho-Delta Advanced & Consumer Products B.V., hierna te noemen “Rho-Delta”,  goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert.

 

 

 

1.2

 

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

 

 

1.3

 

De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

 

1.4

 

Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht. Rho-Delta en de klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

 

 

1.5

 

De klant met wie eenmaal onder deze algemene verkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden op daaropvolgende aanbiedingen van Rho-Delta aan de klant en overeenkomsten tussen Rho-Delta en de klant.

 

 

 

2.

 

Aanbiedingen

 

 

 

2.1

 

Alle aanbiedingen en andere uitingen van Rho-Delta zijn vrijblijvend, tenzij door Rho-Delta schriftelijk anders is aangegeven. De klant staat in voor de juistheid
en volledigheid van de door of namens hem aan Rho-Delta verstrekte gegevens waarop Rho-Delta zijn aanbieding heeft gebaseerd.

 

 

 

2.2

 

Klanten, vertegenwoordigers en agenten van Rho-Delta bezitten, behoudens daartoe strekkende schriftelijke machtiging, niet de bevoegdheid Rho-Delta aan derden te verbinden. De klant zal in voorkomend geval naar de bevoegdheid van genoemde vertegenwoordiger of agent moeten informeren bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en ontvangt desgevraagd een kopie van de schriftelijke machtiging zo die door Rho-Delta is verleend.

 

 

 

3.

 

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 

 

 

3.1

 

Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn tussen partijen nadat dit schriftelijk door Rho-Delta en de klant bevestigd is. Voorts wordt een overeenkomst geacht tot stand gekomen te zijn zodra Rho-Delta met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen dan wel een door de klant bestelde zaak ter beschikking van de klant heeft gesteld.

 

 

 

3.2

 

Rho-Delta heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een aan de klant gedane aanbieding tot stand gekomen overeenkomst niet in behandeling te nemen mits Rho-Delta de klant binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst daarvan schriftelijk mededeling doet.

 

 

 

3.3

 

Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

 

 

 

3.4

 

De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de klant of Rho-Delta de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

 

 

 

4.

 

Prijzen

 

 

 

4.1

 

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Rho-Delta kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s.

 

 

 

4.2

 

Aan een door Rho-Delta afgegeven aanbieding of voorcalculatie kunnen door de klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 

 

4.3

 

Overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen zoals deze op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een termijn van minimaal een (1) maand verloopt, heeft Rho-Delta het recht eventuele prijsverhogingen die door producenten of toeleveranciers worden doorgevoerd en eventuele wijzigingen in valutakoersen aan de klant in rekening te brengen indien de resulterende prijsverhoging maximaal 5% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedraagt. Rho-Delta neemt het risico voor haar rekening voor het gedeelte van een prijsverhoging dat meer dan deze 5% bedraagt.

 

 

 

4.4

 

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de klant, geldt dat Rho-Delta gerechtigd is om schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Rho-Delta tot aanpassing van de prijzen, geldt dat Rho-Delta steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste twee maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zouden treden.

 

 

 

4.5

 

Indien de klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen is elk van die (rechts-) personen tegenover Rho-Delta hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

 

 

 

5.

 

Betaling

 

 

 

5.1

 

Betaling door de klant aan Rho-Delta geschiedt op basis van incasso of binnen vijf (5) werkdagen na levering van zaken c.q. oplevering van werkzaamheden en/of diensten. Zo Rho-Delta op incasso staat zal Rho-Delta bij gebreke hiervan niet behoeven te leveren en heeft Rho-Delta een retentierecht op zaken waaraan zij werkzaamheden heeft verricht en/of diensten heeft geleverd.

 

 

 

5.2

 

Indien Rho-Delta de klant toestaat om binnen vijf (5) werkdagen na levering van zaken c.q. oplevering van werkzaamheden en/of diensten te betalen, dan is dit een fatale termijn en is de klant in verzuim wanneer hij binnen deze termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als dag van betaling geldt de datum waarop Rho de geldsom op de bankrekening van Rho-Delta is bijgeschreven.  De klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

 

 

 

5.3

 

Ongeacht hetgeen de klant bij het verrichten van een betaling vermeldt zullen door Rho-Delta ontvangen betalingen allereerst worden afgeboekt op door de klant aan Rho-Delta verschuldigde kosten en/of rentes. Vervolgens zullen betalingen worden afgeboekt op facturen betreffende door Rho-Delta verrichte werkzaamheden en/of diensten of facturen die anderszins niet op geleverde zaken slaan. Tenslotte worden ontvangen betalingen afgeboekt op de oudste openstaande factuur voor geleverde zaken tenzij Rho-Delta een aanwijzing heeft of vermoedt dat onder eigendomsbehoud geleverde doch door de klant onbetaald gelaten zaken aan een derde zijn doorgeleverd. In dat geval heeft Rho-Delta het recht om een ontvangen betaling op de desbetreffende factu(u)r(en), die niet de oudste openstaande factuur hoeft te zijn, af te boeken. De door de klant bij zijn betaling gedane vermeldingen zijn van onwaarde.

 

 

 

5.4

 

Met betrekking tot de door Rho-Delta verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Rho-Delta volledig bewijs op, onverminderd het recht van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

 

 

 

5.5

 

Indien de klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Rho-Delta de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten

berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Rho-Delta onverlet.

 

 

 

5.6

 

De klant heeft niet het recht zich op compensatie te beroepen of betaling afhankelijk te stellen van een door hem van Rho-Delta verwachte prestatie. In geval Rho-Delta haar verplichtingen jegens de klant gedeeltelijk of niet behoorlijk nakomt, heeft de klant slechts het recht betaling op te schorten mits de betalingsverplichting direct verband heeft met de terzake gesloten overeenkomst en voorts onomstotelijk vaststaat dat de tekortkoming door Rho-Delta zo ernstig is dat een beroep op opschorting van de betalingsverplichting te rechtvaardigen is.

 

 

 

5.7

 

Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de klant gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.

 

 

 

6.

 

Transport

 

 

 

6.1

 

Bij levering franco locatie klant berust het transportrisico bij Rho-Delta. In alle andere gevallen geschiedt de levering op het moment dat de te transporteren roerende zaken de bedrijfslocatie van Rho-Delta hebben verlaten, of wanneer de levering niet vanuit de bedrijfslocatie van Rho-Delta plaatsvindt op het moment dat de roerende zaken het terrein of de vestiging van de fabrikant, importeur, toeleverancier of een andere derde partij ter aflevering aan de klant hebben verlaten (drop shipment). In deze gevallen reizen de roerende zaken steeds voor risico van de klant. De klant dient zo hij dit wenselijk acht een genoegzame transportverzekering af te sluiten. Rho-Delta is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van zaken die voor risico van de klant reizen.

 

 

 

7.

 

Gebruik van apparatuur

 

 

 

7.1

 

Rho-Delta staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door de klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

 

 

 

7.2

 

Rho-Delta staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

 

 

 

7.3

 

De klant zelf zal de apparatuur installeren, monteren en gebruik gereed maken tenzij de klant en Rho-Delta een schriftelijke overeenkomst hebben op basis waarvan Rho-Delta installeert en/of monteert en/of gebruik gereed maakt.

 

8.

 

Dienstverlening

 

 

 

8.1

 

Rho-Delta zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Rho-Delta worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de

schriftelijke overeenkomst Rho-Delta uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

 

 

 

8.2

 

Rho-Delta is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Rho-Delta.

 

 

 

8.3

 

Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Rho-Delta steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

8.4

 

Rho-Delta is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van de klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de
inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende
werkzaamheden en/of diensten worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Rho-Delta.

 

 

 

8.5

 

Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden slechts schriftelijk
uitdrukkelijk overeengekomen. De klant zal Rho-Delta steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het
serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

 

 

 

8.6

 

Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten

steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Rho-Delta aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud

of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Rho-Delta zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten.

Behoudens door de klant te leveren tegenbewijs zal de door Rho-Delta gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

 

 

8.7

 

De klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

 

 

 

9.

 

Termijnen

 

 

 

9.1

 

Rho-Delta spant zich er redelijkerwijs voor in de genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (lever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Rho-Delta genoemde of tussen partijen
overeengekomen tussentijdse (lever)data, gelden steeds als streefdata, binden Rho-Delta niet en hebben steeds een indicatief karakter.

 

 

 

9.2

 

Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Rho-Delta en de klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te
bespreken. Overschrijding van een leveringstermijn met maximaal twee weken. Niet zijnde het gevolg van overmacht, kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst leiden.

 

 

 

9.3

 

In alle gevallen, derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (lever)datum zijn overeengekomen, komt Rho-Delta wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de klant Rho-Delta schriftelijk en aangetekend  in gebreke heeft gesteld, waarbij de klant Rho-Delta een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Rho-Delta in de gelegenheid wordt
gesteld adequaat te reageren.

 

 

 

9.4

 

Rho-Delta is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (lever)datum als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van
de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

10.

 

Wijziging en meerwerk

 

 

 

10.1

 

Indien Rho-Delta op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden, diensten of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden, diensten of andere prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden, diensten of andere prestaties door de klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Rho-Delta. Rho-Delta is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

10.2

 

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Rho-Delta de klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden, diensten of andere prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

 

 

11.

 

Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

 

 

 

11.1

 

Alle aan de klant geleverde zaken blijven onvoorwaardelijk eigendom van Rho-Delta totdat alle bedragen die de klant aan Rho-Delta op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Rho-Delta zijn voldaan.

 

 

 

11.2

 

Rechten worden in voorkomend geval aan de klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

 

 

11.3

 

De klant zal Rho-Delta altijd toegang behoren te verlenen tot de roerende zaken die krachtens eigendomsbehoud aan Rho-Delta toebehoren. Wanneer de klant ter zake de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen verzuimt, is hij gehouden de zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Rho-Delta rust op eerste verzoek van Rho-Delta op kosten van de klant aan Rho-Delta te retourneren. Voor iedere dag dat de klant met voldoening aan het vorenstaande in gebreke blijft zal de klant een boete aan Rho-Delta betalen van 5% van de factuurwaarde van de betreffende zaak of zaken tot een maximum van de factuurwaarde. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Rho-Delta onverlet.

 

 

 

11.4

 

Rho-Delta kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich
houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de klant alle aan Rho-Delta verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

 

 

11.5

 

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over van Rho-Delta op de klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant zijn gebracht.

 

 

 

11.6

 

Op het moment dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Rho-Delta worden geretourneerd zal de betreffende overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden. De klant zal worden gecrediteerd voor:

(i)                    60% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering binnen één (1) maand na levering;

(ii)                  50% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de tweede (2e) maand na levering;

(iii)                 40% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de derde (3e) maand na levering;

(iv)                30% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de vierde (4e) maand na levering; en

(v)                 20% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de vijfde maand van levering.

Deze te crediteren bedragen gelden mede wanneer Rho-Delta al dan niet door het leggen van beslag tot afgifte op de geleverde zaak haar eigendomsrechten uitoefent. Het verschil tussen de in dit artikel genoemde te crediteren bedragen en de oorspronkelijke factuurwaarde van de geretourneerde goederen komt aan Rho-Delta toe ten titel van schadevergoeding.

 

 

 

11.7

 

Zolang op geleverde zaken eigendomsbehoud van Rho-Delta rust is het de klant van Rho-Delta verboden deze zaken aan derden te verkopen en leveren, aan derden te verhuren of deze in bruikleen aan derden te verstrekken, op deze zaken ten behoeve van derden een pandrecht te geven of op enig andere wijze te handelen die het gevaar doet ontstaan dat Rho-Delta wanneer nodig van haar recht op terugname van de zaken geen gebruik meer kan maken of in dat recht bemoeilijkt wordt.

 

 

 

11.8

 

Zo de klant een rechtspersoon is dient iedere bestuurder van die rechtspersoon erop toe te zien en te bevorderen dat de (mede) door hem geleide onderneming niet in strijd met het voorgaande lid van dit artikel handelt. Iedere bestuurder die zijn verplichtingen niet nakomt, althans het laat gebeuren dat binnen de (mede) door hem geleide onderneming wordt gehandeld in strijd met het voorgaande lid van dit artikel, wordt geacht jegens Rho-Delta onrechtmatig te hebben gehandeld, althans toerekenbaar jegens Rho-Delta tekort te zijn geschoten in de zorgvuldigheid die aangaande de aan Rho-Delta in eigendom toebehorende zaken in acht genomen dient te worden, hetgeen een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bedoelde bestuurder voor de daaruit voor Rho-Delta voortvloeiende schade met zich mee zal brengen, echter alleen in het geval dat de klant na ingebrekestelling niet aan betalingsverplichtingen jegens Rho-Delta mocht voldoen.

 

 

 

11.9

 

Mocht de klant in strijd met artikel 11.7 door Rho-Delta geleverde doch onbetaald gebleven zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Rho-Delta rust, aan een derde partij verkopen, dan is de klant op eerste verzoek van Rho-Delta gehouden de vordering van de klant op deze derde partij ter zake de koopsom van de aan Rho-Delta behorende zaak of zaken aan Rho-Delta te verpanden. Deze verpanding geschiedt tot zekerheid voor de betaling van de door de klant aan Rho-Delta verschuldigde koopsom. De klant is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Rho-Delta zijn medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een schriftelijke overeenkomst waarbij het pandrecht van Rho-Delta wordt vastgelegd. Indien de klant zijn medewerking aan het tot stand brengen van de hier bedoelde verpanding niet binnen een door Rho-Delta te stellen termijn van drie werkdagen na daartoe gedaan schriftelijk verzoek niet verleent, bijvoorbeeld door het weigeren of nalaten van ondertekening van de betreffende akte houdende verpanding van de vordering op de derde partij, zal de klant aan Rho-Delta een boete betalen van 5% van de factuurwaarde van de aan de derde partij verkochte zaak of zaken die aan Rho-Delta in eigendom toebehoren. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Rho-Delta onverlet.

 

 

 

11.10

 

De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Rho-Delta gunstigere bepalingen bevat.

 

 

 

12.

 

Garantie en klachten

 

 

 

12.1

 

De door Rho-Delta geleverde roerende zaken en/of door Rho-Delta verrichte werkzaamheden en/of door Rho-Delta geleverde diensten worden gegarandeerd voor zover en voor zolang als bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door Rho-Delta is toegezegd aan de klant, dan wel voor zover en voor zolang volgens de garantiecertificaten van de producent, importeur of toeleverancier van Rho-Delta van toepassing is verklaard. Van toepassing zijnde garantiecertificaten worden vermeld op www.rho-delta.nl, welke beschrijving bindend is.

 

 

 

12.2

 

Ieder recht op garantie komt te vervallen indien en zolang de klant niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de zaak waarop de garantie toepasselijk is en zij eventueel verdere uit de daarop betrekking hebbende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

 

 

 

12.3

 

Een beroep op garantie dient door de klant schriftelijk bij Rho-Delta te worden ingediend binnen vijf (5) werkdagen nadat zich een gebrek heeft geopenbaard of redelijkerwijze ontdekt had kunnen zijn.

 

 

 

12.4

 

De klant is verplicht de door hem ontvangen roerende goederen direct bij aflevering te controleren en eventuele manco’s (bv. “dead on arrival”)of zichtbare gebreken terstond aan te tekenen op het formulier van aflevering of het ontvangstbewijs. Mocht een afleveringsformulier of ontvangstbewijs ontbreken dan dient de klant eventuele klachten binnen vijf (5) werkdagen na aflevering schriftelijk en goed onderbouwd bij Rho-Delta in te dienen.

 

 

 

12.5

 

Mocht geen klacht op de in dit artikel beschreven wijze en binnen de in dit artikel genoemde termijn ontvangen zijn dan worden de gegevens als vermeld op het afleveringsformulier of ontvangstbewijs of de terzake opgemaakte factuur geacht door de klant als zijnde juist te zijn erkend en wordt de klant geacht de geleverde zaken te hebben ontvangen en onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

 

 

 

12.6

 

Klachten betreffende door Rho-Delta verrichte werkzaamheden en diensten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na verrichten van de werkzaamheden en diensten te zijn geschied.

 

 

 

12.7

 

Niet tijdig en/of niet schriftelijk ingediende klachten worden door Rho-Delta als niet ingediend beschouwd en zijn van onwaarde. Bij een niet tijdig en/of niet schriftelijk ingediende klacht vervalt het desbetreffende recht van de klant en wordt de klant geacht het geleverde in goede staat te hebben ontvangen en geaccepteerd en/of de door Rho-Delta verrichte werkzaamheden en diensten als correct uitgevoerd te hebben geaccepteerd.

 

 

 

12.8

 

Klachten omrent verborgen gebreken, niet vallend onder verleende garantie, dienen schriftelijk bij Rho-Delta te worden ingediend binnen vijf (5) werkdagen nadat het verborgen gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering van de zaak c.q. oplevering van een werk of dienst. Na het verlopen van die termijn is Rho-Delta niet langer gehouden de wederpartij te vrijwaren voor verborgen gebreken.

 

 

 

12.9

 

Ieder recht tot het indienen van een klacht of een beroep op garantie komt van rechtswege te vervallen zodra de door Rho-Delta geleverde zaak een bewerking heeft ondergaan, na aflevering is beschadigd en/of in geval derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rho-Delta reparatie of andere werkzaamheden aan de zaak hebben verricht.

 

 

 

12.10

 

Indien een klacht gegrond blijkt is Rho-Delta slechts verplicht het geleverde te remplaceren, repareren of na retourontvangst van de gebrekkige zaak een creditnota tot de koopsom te verzenden. Tot iets anders is Rho-Delta niet gehouden, wordende de aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten.

 

 

 

12.11

 

Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rho-Delta zaken die door Rho-Delta zijn geleverd en waaraan volgens hem een gebrek kleeft via derden laat repareren, zijn alle daaruit voortvloeiende consequenties en kosten te allen tijde voor rekening van de klant.

 

 

 

12.12

 

Voor het overige zijn de bedingen van de bij de zaak behorende garantiebewijzen van de product, importeur of toeleverancier van toepassing.

 

 

 

13.

 

Beëindiging van de overeenkomst

 

 

 

13.1

 

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door de klant of een door de klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

 

 

 

13.2

 

Indien de klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de klant bewijst dat Rho-Delta ten aanzien van het wezenlijke
deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Rho-Delta vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Rho-Delta ter uitvoering van de
overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 

 

13.3

 

Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na
goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Rho-Delta zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

 

 

13.4

 

De klant is niet gerechtigd een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

 

 

 

13.5

 

Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de
andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Rho-Delta kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de klant direct of indirect wijzigt. Rho-Delta is wegens de beëindiging
als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval de klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van de klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en
dergelijke alsmede het recht van de klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Rho-Delta, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Rho-Delta vereist is.

 

 

 

14.

 

Vertrouwelijkheid

 

 

 

14.1

 

De klant en Rho-Delta dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat
deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Rho-Delta indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Rho-Delta. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

 

 

15.

 

Rho-Delta als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

 

 

 

15.1

 

Indien Rho-Delta in de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens verwerkt als verantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen “AVG”,”, verwerkt zij de persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de overeenkomst of voor zolang de wederpartij klant is bij Rho-Delta.

 

 

 

15.2

 

De persoonsgegevens die door Rho-Delta kunnen worden verwerkt alsmede de bewaartermijnen zijn nader uiteengezet in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op rho-delta.nl.

 

 

 

15.3

 

Rho-Delta spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 

 

15.4

 

Rho-Delta staat er voor in dat een ieder die handelt onder haar gezag, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens, deze verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid.

 

 

 

15.5

 

Rho-Delta mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Rho-Delta mag derde partijen inschakelen als verwerker met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Rho-Delta zal er zorg voor dragen dat deze derde partijen schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Rho-Delta.

 

 

 

15.6

 

Rho-Delta stelt persoonsgegevens niet aan derden te beschikking tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een koop- of huurovereenkomst, tenzij de betrokkene daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

16.

 

Rho-Delta als verwerker van persoonsgegevens

 

 

 

16.1

 

Indien Rho-Delta in de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst persoonsgegevens verwerkt onder het gezag van de klant, verplicht de AVG Rho-Delta en de klant ertoe een verbintenis aan te gaan met betrekking tot de door Rho-Delta uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenis.

 

 

 

16.2

 

Rho-Delta verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van de wederpartij en uitsluitend ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, voor zolang als de dienstverleningsovereenkomst voortduurt. Wederpartij is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Rho-Delta als verwerker.

 

 

 

16.3

 

De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de dienstverleningsovereenkomst door Rho-Delta kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de dienstverleningsovereenkomst.

 

 

 

16.4

 

Rho-Delta zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is

 

 

 

16.5

 

De door of vanwege Rho-Delta aan de klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes zijn vertrouwelijk en zullen door de klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Rho-Delta is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen

 

 

 

16.6

 

Rho-Delta staat er voor in dat een ieder die handelt onder haar gezag, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van de klant, deze slechts verwerkt in opdracht van de klant, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen die op Rho-Delta berusten.

 

 

 

16.7

 

Rho-Delta mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. De klant geeft Rho-Delta daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van de klant zal Rho-Delta de klant meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.

 

 

 

16.8

 

De klant geeft Rho-Delta hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst gebruik te maken van een of meerdere derde partijen, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Rho-Delta zal er zorg voor dragen dat deze derde partijen schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als de klant en Rho-Delta zijn overeengekomen, en zorg dragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van de klant zal Rho-Delta de klant zo spoedig mogelijk informeren over de door Rho-Delta ingeschakelde derde partijen. De klant heeft het recht om tegen enige door Rho-Delta ingeschakelde derde partij bezwaar te maken. Wanneer de klant bezwaar maakt tegen een door Rho-Delta ingeschakelde derde partij, zullen de klant en Rho-Delta in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

 

 

 

16.9

 

De klant staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Rho-Delta, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. De klant vrijwaart Rho-Delta tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

 

 

 

16.10

 

Indien de klant in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Rho-Delta dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Rho-Delta de klant daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk door Rho-Delta aan de klant worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Rho-Delta, zal Rho-Delta dit verzoek doorsturen aan de klant. De klant zal het verzoek vervolgens verder afhandelen.

 

 

 

16.11

 

Op alle persoonsgegevens die Rho-Delta ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst van de klant ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de dienstverleningsovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Rho-Delta wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Rho-Delta de klant hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.

 

 

 

16.12

 

De klant is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om de wederpartij in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Rho-Delta de wederpartij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Rho-Delta meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.

 

 

 

16.13

 

De meldplicht behelst het melden van het feit dat er een datalek is geweest inclusief, voor zover bekend bij Rho-Delta:

 

·         De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het datalek heeft plaatsgevonden);

·         De (vermeende) oorzaak van het datalek;

·         De datum en het tijdstip waarop het datalek bekend is geworden bij Rho-Delta of bij een door haar ingeschakelde derde of onderaannemer;

·         Het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);

·         Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;

·         Of de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;

·         De voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen om het datalek te dichten en om de gevolgen van het datalek te beperken;

·         Contactgegevens voor de opvolging van de melding.

 

 

 

16.14

 

Na afloop van de dienstverleningsovereenkomst verwijdert of retourneert Rho-Delta de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel, dit ter keuze van de klant.

 

 

 

17.

 

Disclaimer

 

 

 

17.1

 

Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, materiaalaanduidingen, samenstelling van grondstoffen, specificaties van producten en diensten etc. worden door Rho-Delta te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Toch gelden deze gegevens slechts als monster, model of vrijblijvend voorbeeld en zijn ze niet volledig bindend. Geringe afwijkingen dienen door de klant te worden geaccepteerd en Rho-Delta is gerechtigd zaken die slechts in geringe mate afwijken van de bij of voor het sluiten van de overeenkomst gegeven aanduidingen aan de klant te leveren mits deze zaken naar objectieve maatstaven van goede kwaliteit zijn en functionaliteit behouden blijft.

 

 

 

18.

 

Auteursrecht

 

 

 

18.1

 

Bij Rho-Delta berust het auteursrecht op, en het eigendom van, bij een aanbieding verstrekt technische beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, samenstellingen van grondstoffen, specificaties van producten en dienste, etc. De betreffende gegevens zijn slechts bestemd voor intern en vertrouwelijk gebruik door de klant. Het is de klant verboden om door Rho-Delta verkochte producten na te bootsen en in de handel te brengen of op enig andere wijze te handelen in strijd met de auteurs- en modellenrechten van Rho-Delta

 

 

 

 

 

19.

 

Intellectueel eigendom

 

 

 

19.1

 

Indien Rho-Delta bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en
uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Rho-Delta aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.

 

 

 

19.2

 

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst door Rho-Delta ontwikkelde of door Rho-Delta aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Rho-Delta, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene verkoopvoorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

 

 

 

19.3

 

De klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

 

 

 

19.4

 

Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Rho-Delta steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. De klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

 

 

20.

 

Overmacht

 

 

 

20.1

 

Onder overmacht aan de zijde van Rho-Delta wordt verstaan elke niet aan de schuld van Rho-Delta te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van Rho-Delta geheel of gedeeltelijk verhinder wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Op overmacht zal Rho-Delta een beroep kunnen doen in de navolgende gevallen die niet limitatief zijn:

(i)                    overmacht van toeleveranciers van Rho-Delta;

(ii)                  het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan Rho-Delta zijn voorgeschreven;

(iii)                 gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derde partijen waarvan het gebruik door de klant aan Rho-Delta is
voorgeschreven;

(iv)                overheidsmaatregelen waaronder invoerbeperkingen;

(v)                 elektriciteitsstoring;

(vi)                werkstakingen;

(vii)              storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

(viii)             verkeerstoringen en algemene vervoersproblemen;

(ix)                 verlies of beschadiging bij transport;

(x)                  ongeval van of ziekte bij personeel van Rho-Delta;

(xi)                 epidemie, brand;

(xii)               oproer en oorlog.

 

 

 

20.2

 

Indien de levering van zaken door Rho-Delta door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, of de door Rho-Delta uit te voeren werkzaamheden, diensten of andere prestaties door overmacht worden verhinderd of uitermate bezwaarlijk worden, heeft Rho-Delta het recht de overeenkomst aan de bijzondere zich voordoende omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Als Rho-Delta er voor kiest de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de bijzondere omstandigheden die uit de overmachtssituatie voortvloeien, zal daaromtrent overleg worden gevoerd met de klant.

 

 

 

20.3

 

Mocht de aanpassing van de overeenkomst bezwarend zijn dan heeft de klant het recht de overeenkomst of het deel daarvan wat nog niet is uitgevoerd te annuleren. Annulering binnen vier (4) weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn is niet mogelijk omdat Rho-Delta en de klant die periode nodig hebben om in alle redelijkheid en billijkheid naar oplossingen te zoeken.

 

 

 

20.4

 

Indien tot ontbinding of annulering wordt overgegaan zullen zowel Rho-Delta als de klant dit aan de andere partij bij aangetekende brief dienen mede te delen.

 

 

 

20.5

 

Wanneer de uitvoering van de vereenkomst op grond van overmacht wordt opgeschort of in geval van blijvende overmacht door Rho-Delta wordt ontbonden of door de klant wordt geannuleerd is Rho-Delta niet aansprakelijk voor schadevergoeding. Indien Rho-Delta echter een voordeel mocht genieten dat zij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad, dan zal dit voordeel ten titel van schadevergoeding aan de klant toekomen. Tot meer of anders is Rho-Delta niet gehouden en enige andere vorm van schadevergoeding wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

21.

 

Aansprakelijkheid

 

 

 

21.1

 

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid is Rho-Delta niet aansprakelijk voor directe of indirecte schades, kosten, renten nadelen waaronder bedrijfs- of stagnatieschades, schades aan roerende en onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de klant als bij derde partijen, die het gevolg zijnde van het gebruik of verbruik van door Rho-Delta geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, geleverde diensten of andere prestaties, dan wel veroorzaakt zijn door hulppersonen die voor het leveren van zaken, het uitvoeren van werkzaamheden, of het leveren van diensten of andere prestaties door Rho-Delta zijn ingeschakeld dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering van zaken, uitvoering van werkzaamheden of levering van diensten of andere prestaties door Rho-Delta worden gebruikt. Rho-Delta is ook niet aansprakelijk voor handelingen van derde partijen van wie Rho-Delta zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient. Tevens is Rho-Delta niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik door de klant van geleverde zaken of veroorzaakt door het gebruik van door Rho-Delta geleverde zaken voor een ander doel dan waarvoor deze overeenkomstig de overeenkomst en naar objectieve maatstaven geschikt en bedoeld zijn.

 

 

 

21.2

 

Eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt beoordeeld aan de hand van de bedrijfsschadeverzekering van Rho-Delta alsmede op basis van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

 

 

 

21.3

 

Behoudens het elders in dit artikel gestelde is schade veroorzaakt door Rho-Delta aan de klant of aan derde partijen, voor zover Rho-Delta daarvoor aansprakelijk is, te allen tijde beperkt tot het laagste van de factuurwaarde van de geleverde zaak die tot de schade heeft geleid en het verzekerde bedrag in de door Rho-Delta gesloten aansprakelijkheidsverzekering tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.

 

 

 

22.

 

Overname van personeel

 

 

 

22.1

 

Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat de klant een redelijke vergoeding aan Rho-Delta betaalt.

 

 

 

23.

 

Toepasselijk recht

 

 

 

23.1

 

De overeenkomsten tussen Rho-Delta en de klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 

 

 

23.2

 

Indien een vordering of geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij het wettelijk bevoegde Kantongerecht.

 

 

 

23.3

 

Indien een vordering of geschil de bevoegdheid van het Kantongerecht te boven gaat wordt de beoordeling voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Rho-Delta heeft het recht om een vordering of geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de vestigingsplaats van de klant bevoegd is indien Rho-Delta daar om moverende redenen voor kiest.